Staré fotky

Stav statku v roce 2012

stav ke dni 20.3.2012